Triton
Magazine van “de vrienden van het zeepreventorium”
Zeepreventorium
Home » Public Relations » Publicaties » Triton

Triton

Triton is de driemaandelijkse uitgave van de vzw "Vrienden van het zeepreventorium", één van de talrijke organisaties rond het zeepreventorium. De Vrienden van het zeepreventorium organiseerden o.a. de benefietconcerten en Sprookjesnachten ten voordele van de werking van de instelling. Bekende namen komen in de redaktie voor: Jean Mil (omslagontwerp en redaktieraad), Corné, Feytens, Simard, Derdeyn, De Waele, Vanmassenhove.

Triton est le trimestriel publié par l'asbl "Les amis du préventorium marin", une des nombreuses associations qui gravitent autour du préventorium. L'asbl est en charge de la récolte de fonds et organise les différentes activités (Nuits Féeriques,...).

Contrairement à zoom qui est destiné au personnel (dans les années 50 on disait "les domestiques") et dont le ton est familier, Triton est destiné au grand public, et particulièrement aux bienfaiteurs de l'institition, qui se donnent rendez-vous lors des grandes activités à la salle Triton. Le ton est académique et centré sur les réalisation du préventorium marin. Triton ne contient pas de blagues de bas étage comme Zoom.

Nous commençons par un éditorial de Fernand Alexander citant mai '68 pour indiquer que le prévent a su tirer les leçons de mai '68. Suit un article sur le film La maison dans les dunes avec un interview de Jean Mil.
Les pages suivantes sont exemplaires du style de Triton.

In tegenstelling met zoom, dat voor het voetvolk (zeg maar het personeel) bedoeld is, is Triton uitgegeven voor het groot publiek, en in het bijzonder de weldoeners die aanwezig zijn bij de grote happenings in de Tritonzaal. De stijl is stijfjes en onderwijzend, met vooral aandacht voor de realisaties van het zeepreventorium. In Triton zal je geen flauwe grapjes aantreffen zoals in de eerste nummers van Zoom.
We beginnen met een editoriaal van Fernand Alexander die aangeeft dat het zeepreventorium de lessen van mei '68 heeft geleerd en mee met zijn tijd is voor wat betreft opvoedingstechnieken. Een volgend artikel gaat over Het huis in de duinen, de film van Jean Mil.
De volgende bladzijden geven een goed beeld van wat er te lezen valt in Triton.

Mais Triton se veut aussi fenètre sur le monde relativement clos du préventorium. Ce qui fait l'unicité du prévent est mis en valeur, comme l'école des hautes études sociales (HISS), avec une liste des thèses de doctorat défendues par les pappies et mammies. Le préventorium semble très fier de son école du HISS. Pratiquement tous reçoivent une distinction, et même une grande distinction. A noter l'étrange contribution enfance et pornographie de Johny Nica, qui ne s'en sort qu'avec une note satisfaisante. Manque d'assiduité dans les exercices pratiques?

Triton wilt ook de buitenstaanders een kijkje gunnen in de werking van de nogal gesloten instelling. Wat uniek is in het zeepreventorium wordt daarbij naar voren geschoven, zoals de hoge school voor sociale studiën, de HISS. Het zeepreventorium is blijkbaar zeer opgetogen over de werking van de HISS en geeft een lijst van de proefschriften van de pappies en de mammies uit die tijd. Nagenoeg iedereen krijgt een onderscheiding, en soms zelfs een grote onderscheiding. Wie een beetje uit de boot lijkt te vallen is Johny Nica met zijn bijdrage over jeugd en pornografie dat enkel een voldoende krijgt.

Belangrijke namen worden in verband gebracht met het zeepreventorium, zoals de professor Van Miegroet van de rijksuniversiteit van Gent, die instond voor de beplantingen van het nieuw terrein, toen die omgevormd werd naar natuurreservaat (de Kijkuit).

Het was ook de begintijd van de moderne wiskunde (methode Cuisenaire), met zijn gekleurde blokjes "les nombres en couleurs en nadien ook venn-diagrammen. De Cuisenaire vereniging hield regelmatige studiedagen in de Tritonzaal. Wat werd er vroeger op school geleerd als er nog geen moderne wiskunde was?

Des noms importants sont cités dans le magazine, par exemple le professeur Van Miegroet de l'université de Gand (RUG), responsable des plantations dans les nouveaux terrains, lorsque ceux-ci furent transformés en réserve naturelle (de Kijkuit).

Les mathématiques modernes venaient tout juste d'apparaitre avec la méthode Cuisenaire (avec ses ensembles et ses diagrammes de Venn). L'association Cuisenaire a organisé régulièrement des journées de formation dans la salle Triton. Je me demande ce qu'on enseignait à l'école quand les mathématiques modernes n'existaient pas encore...

Et nous terminons par une liste de quelques bienfaiteurs du préventorium. Il s'agit surtout des fournisseurs qui ont accordé des facilités de paiement. Certains s'en mordront les doigts quand la situation du prévent se dégradera...

Personellement, je me rapelle surtout Paverko, la boulangerie industrielle qui fournissait le pain quotidien du prévent. Chaque pain avait une forme parfaitement rectangualaire et pratiquement aucun goût.

Ieder boekje sloot af met een lijst van de weldoeners, voornamelijk leveranciers die betalingsuitstel verleend hebben. Wat mij vooral bijgebleven is, is de firma Paverko, leverancier van de industrieele broden, perfekt rechthoekig van vorm en nagenoeg smaakloos.


Triton in ECO-versie

In 1972 beperkt Triton zich tot een vulgair A4-blaadje. Wat een verschil met de eerste luxueuse uitgave waarin over alles en nog wat wordt geschreven. Dit blaadje beperkt zich nu tot het voornaamste: de werking van de instelling. De leden van de vzw "de vrienden van het zeepreventorium" (lidmaatschap vanaf 250 frank) zullen vanaf nu slechts één enkel blaadje ontvangen.

Deux ans plus tard, en 1972, nous sommes bien loin de l'édition luxueuse des début et du style grandilloquent qui l'accompagne. Finances obligent (et elles sont désastreuses), il faut se limiter au stricte minimum: le fonctionnement de l'institution. Les membres des "amis du préventorium" (cotisation: 250 francs) ne recevront dorénavant plus qu'une seule page.

23.10.2009 - 20:57:01 Goossens Guido
Bernard Henry
Deze reiziger en reisverslaggever heeft ooit eens een voordacht gegeven in de Tritonzaal waar iedereen op uitgenodigd was om naar zijn verhaal te komen luisteren.
Ik kende hem al daar ik al diverse reisverhalen van hem had gelezen op de trein in het spoorleesboekje wat vroeger in de treinen hing is ook al oud verleden tijd. Het reisonderwerp was PORTUGAL.
Heb toen een gesigneerd boekje van hem gekocht aan de boekentafel en heb het nog steeds als herrinering aan “De tijd van toen” gehouden.

Code à introduire

In te geven kode