Organigram en briefhoofden
organigramme et en-tête des lettres
Zeepreventorium
Home » Public Relations » Organigram

Organigram

Als kind kan je je niet voorstellen wat er allemaal bij het zeepreventorium ten tijde van Alexander komt kijken: je hebt natuurlijk de meest voor de hand liggende diensten, zoals de opvoeders, de medische diensten, de administratie en de onderhoudsploeg. Maar bij het zeepreventorium horen ook diensten die specifiek zijn aan de instelling: kinesie, sport en HISS (de school van de pappies en mammies).

Om het organigram zo indrukwekkend mogelijk te maken werden funkties in het leven geroepen, die slechts part-time voorzien werden: filmproduktie (Noctiluca miliaris), groepsaktiviteiten zoals toneel, spel en zang (door Alexander omgedoopt tot groepstherapie: dat brengt meer op). Maar in het algemeen mag gesteld worden, dat wat er in het organigram stond ook daadwerkelijk aanwezig was.

Ik heb wel wat moeite met de struktuur van het organigram: waarom zit de RX dienst apart, terwijl het bij de medische diensten hoort, het documentatiecentrum wordt tweemaal vermeld. De hele struktuur is veel te complex!

Het was de bedoeling dat deze organigram (in zijn tweede, door Alexander gewijzigde versie) gepubliceerd zou worden in het speciale nummer van Triton van 1970.

Tu n'as pas idée de tous les services présents au prévent du temps d'Alexander. Tu as bien évidemment les services les plus courants, comme les éducateurs, les services médicaux, l'administration et les service technique, mais le prévent avait aussi ses spécificités: la kiné, le sport et l'école du HISS (l'école des éducateurs).

L'organigramme contient des fonctions qui ne sont excercées que part-time, comme par exemple la production de films (Noctiluca miliaris), les activités créatrices (promptement renommées thérapie de groupe: cela rapporte plus). Mais en général on pouvait dire que tous les services présentés sur l'organigramme existaient vraiment. Ils ont d'ailleurs oublié d'indiquer la serre et la ferme!

On dirait que l'organigramme a été établi pour ménager les susceptibilités de barons locaux: comment expliquer autrement la présence isolée du service rayons-X et de logopédie?

L'orgnigramme a été établi pour pouvoir figurer dans le numéro spécial de Triton de 1970.

Hoofdingen

Le nouveau logo du prévent (qui n'est plus de mise en 2006) a pris naissance entre 1970 et 1974. Vous remarquerez aussi l'utilisation d'une machine à écrire de grand style: l'IBM selectronic avec ses boules de caractères interchangables. Le traitement de la tuberculose a fait place à celui de l'asthme, beaucoup plus courant dans les années '70, mais le nom de l'institution est resté. Pas encore d'adresse e-mail à cette époque, mais bien une adresse télégraphique: ALLERGIA. Les nouveaux en-têtes n'étaient pas encore secs que les numéros de téléphones ont changé: de 5 à 6 chiffres pour le numéro d'abonné.

Het oude ZPM-logo werd door het nieuwe A-logo vervangen tussen 1970 en 1974. Merk ook het gebruik van een moderne schrijfmachine voor die tijd: de IBM selectronic met zijn verwisselbare printbollen. De tuberculosebehandeling moest wijken voor de astmabehandeling, dat heel wat meer voorkwam, maar de oorspronkelijke naam bleef behouden. Nog geen e-mail in deze tijden, wel een telegramadres: ALLERGIA. De inkt was nog niet droog of de telefoonnummers ondergingen een complete wijziging: van 5 cijfers voor het abonneenummer naar 6.

Code à introduire

In te geven kode