Zeepreventorium
Home » Historique » Triton 1970
In 1969 wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het feestjaar 1970. Daarin zal de aandacht vooral naar de public relations gaan, met onder andere een speciale uitgave van Triton. De besprekingen voor de realisatie van dit extra nummer zullen tot in het jaar 1970 doorlopen. In dit nummer wordt een historische schets gegeven en worden alle diensten één voor één besproken. Voorwaar, dit compendium wordt zwaarder dan de telefoongids van Brussel! Naar goede gewoonte coördineert en corrigeert Alexander de teksten die voorgelegd worden.

Triton 1970


De talrijke teksten die ter goedkeuring aan Alexander worden voorgelegd.


"Als feestzaal hadden de kinderen de tweede verdieping, in de gang voor de kapel"
Lentefeest 1962

Het zeepreventorium bezit zo een twintigtal kaften, die evenveel hoofdstukken in het speciale Triton-nummer voorstellen. De hoofdstukken worden in willenkeurige volgorde besproken (ik heb namelijk de uiteindelijke Triton-nummer niet in mijn bezit), maar het is interessant te zien hoe de teksten geëvolueerd zijn.

Geciteerde teksten staan in een ander kleur

Geschiedenis van het zeepreventorium

R. Hupperts, Charles Vanmassenhove, H. Laekeman

In de geschiedeniskaft valt een tekst direkt op, opgesteld op 27 november 1964: "Dès 1926, l'Association Nationale Belge contre la Tuberculose s'est préocupée avant tout de fortifier la race en s'adressant à son essence même, à l'enfance". Deze naar het Rexisme neigende tekst "fortifier la race" dateert het onstaan van het zeepreventorium in 1925 met het bezoek van S.M. la Reine Elisabeth.

Charles Vanmassenhove en Hupperts worden aangesteld om de historiek op te maken.
De architekt Masure (in de franse tekst heeft hij een s bijgekregen) maakt de plannen voor het nieuw gebouw in 1920 en het gebouw wordt in 1923 ingehuldigd door Koningin Elisabeth (over de dienstdoende koningin zijn beide teksten het tenminste eens). "Zeer vlug werd het gebrek aan ruimte een nijpend probleem zodat in 1937 de B.N.V.B.T. een nieuw gebouw liet oprichten, nl. het Paviljoen Joséphine-Charlotte dat speciaal bestemd was voor de adolescenten. Voltooid in 1938 werd het gebouw niet onmiddelijk in gebruik genomen wegens de gespannen internationale toestand." Wat de internationaal gespannen toestand te maken heeft met het niet in gebruik nemen van het Hélio-Marin is mij een raadsel.

In mei 1940 vervoegden alle patiënten hun familie en werd het Zeepreventorium een Militair Hospitaal te velde. Hier werd dag en nacht geopereerd tijdens de 18-daagse veldtocht. Achteraf kwam de bezetting... Het oude gebouw kreeg het zwaar te verduren. Het domein werd bezaaid met bunkers.

Tot 1953 diende gewacht te worden alvorens het Preventorium volledig hersteld was. Het was opnieuw H.M. Koningin Elisabeth die de instelling herinhuldigde. Er wordt hier geen woord gezegd over het feit dat de Hélio-Marin al heel vroeg na de tweede wereldoorlog opnieuw in werking trad (behandeling van adolescenten en volwassenen, het was ingericht als sanatorium), zie Geschiedenis van het Hélio-Marin. En in een laatste tekst van Laekeman wordt de inhuldiging gedateerd 20 augustus 1926 en 24 juni 1954. We zullen het nooit weten.

Interview van Willy (Wilhelmus) Van Onselen op woensdag 8 oktober 1969

Herman Laekeman

"Nu weten wij allemaal dat u één van de oudste in dienst zijnde personeelsleden zijt en wij veronderstellen dat u heel wat anecdotes te vertellen hebt, als nachtwaker. U hebt zeker een heel andere visie op het preventorium dan wij, die het preventorium "over dag" zien." Echte anecdotes zal je niet aantreffen, wel enkele feiten: "Op de eerste verdieping sliepen de "petits moyens", die kregen de naam Suskes & Wiskes." Een hele verbetering, die nieuwe naam: petits moyens heeft niets te maken met de leeftijd van de kinderen, maar met de financieele toestand van hun ouders: hulpbehoevend!

Willy Van Onselen kwam in het zeepreventorium aan op 6 juni 1955 (dat toen nog uitsluitend (pre-)tuberculeuse patiënten behandelde). Dr. Alexander werd in oktober benoemd tot geneesheer-directeur van het instituut. Andere bekende namen in het preventorium in die tijd waren mejuffer Cordier, mejuffer Moraux, mejuffer Chevaillier, de heer Maquau ("Hij was invalide. Hij zorgde voor de postverrichtingen. Hij hield zich bezig met de bar en deed er ook de boekhouding van"). Let op de verkeerd gespelde namen.
Als feestzaal hadden de kinderen de tweede verdieping, in de gang voor de kapel. Iedereen zat op banken en het personeel zorgde voor zelf opgevoerde toneelstukken, met o.a. Gilbert Lartillier, Fernande, Achiles.


Educatieve diensten: takkebossen planten

Veel sport op het programma

Educatieve diensten

Leo Feytens

Ter informatie vooraf: Leo Feytens is vroeger pappie geweest, en is nu hoofd van de pappies geworden, een beetje zoals Pappie Francis en De Vynck (hoofd van de mammies (HISS)) dat waren.

"...Toen Georges een ganse dag in de klas had gezeten, weende hij omdat hij die dag de zee nog niet had gezien...", traduit comme "... Lorsque Georges avait passé toute la journée en classe, il pleura parce qu'il n'avait pas encore vu la mer..." De teksten uit deze farde behoren tot de meest poëtische, maar ook tot de minst geloofwaardige. Ik zou eerder denken dat Georges aan het wenen was omdat hij zijn ouders mist of omdat iemand zijn pillamp gestolen heeft. De scheiding van het kind met zijn ouders wordt wel goedgepraat: "De praktijk vertelt ons dat de gezonde relatie ouder-kind, bij het grootste deel der gevallen niet aanwezig is en een hinderpaal vindt in een overbeschermende houding vanwege de moeder en soms van de vader. bla-bla-bla. Uit al het voorgaande: de ziekte, de moeilijkheden en de ervaringen die het kind op school, met zijn vriendjes en thuis ondervonden heeft zal het gemakkelijker zijn zelfvertrouwen verliezen; dieper in de put geraken en bewust of onbewust parasiteren op zijn ouders.". Ha! Daarom dus die hindernissenbaan!

Er wordt ook uitleg gegeven over het pedagogisch-half-dagstelsel: "Na deze periode werd het pedagogisch-half-dagstelsel ingevoerd en een groot aantal uren worden in de verschillende leeftijdsgroepen doorgebracht". Voor de niet-ingewijden: school in de voormiddag en sport en spel de namiddag. "Waar men vroeger bleef bij het gewoon bewaken van de kinderen, te zorgen dat ze braaf bleven is men naderhand deze leemten met verschillende aktiviteiten gaan vullen. Men kwam lanzamerhand tot het besef dat "opvoeding" meer inhield dan het bewaken van een groep kinderen". Inderdaad, kinderen gaan zich gauw vervelen als ze een ganse namiddag bewaakt worden.

En deze farde bevat ook een toekomstbeeld: Dagelijks ervaren wij dat er ons nog verschillende mogelijkheden ontglippen die zouden kunnen bijdragen in een meer intensiever werking van het groepsleven. Bij de vraag: hoe zou je de educatieve dienst zien evolueren hebben wij dadelijk een bijna utopische droom die ons terugbrengt in paviljoenen waar 10 à 15 kinderen met een opvoed(st)er samenwonen. Het paviljoen zou bestaan uit: een aantal slaapkamers, een soort leefkamer waar men eet en de mogelijkheid bestaat om kleine aktiviteiten te doen, een klein keukentje om af en toe bij een verjaardag of iets dergelijks een toemaatje te bereiden. De ouders zouden er eveneens op een aangename wijze ontvangen worden." Voorwaar, dit is de blauwdruk die geleid heeft tot het ontwerp van de nieuwe gebouwen, waar men naar kleinschaligheid getracht heeft... Leo Feytens had gelijk, 35 jaar te vroeg!


Kinesie: flankademhaling

Kinesie

Jean Chevaillier

"Het begon met twee kleine lokalen in de toenmalige infirmerie en in het gebouw 'C'. Dr. Alexander was ervan overtuigd dat bepaalde lichaamsoefeningen eveneens een belangrijke rol konden spelen bij de behandeling van astma". Wie is de drainage vergeten? En het mistkotje? ("Onlangs werd een nebulisatie-kamer ingericht om de patiënten voor te bereiden op de posturale drainage") De krachtbal-oefeningen? De ademhalingsoefeningen die niet hielpen als je echt een astma-aanval had? De intervaltraining?

"De behandeling evolueerde van een globale algemene naar een tweefasige behandeling waar enerzijds de analytische technieken en anderzijds de synthetische technieken worden aangewend. Het bleek namelijk noodzakelijk te zijn de kinderen grondig voor te bereiden op de revalidatie door de sportieve training en het zwemmen." Je zou je voor minder ziek voelen bij het lezen van dergelijke lektuur. In de jaren '70 was astma nog een zware ziekte. De tweefasige behandeling waarvan sprake kan men samenvatten door kinesie (reëducatie van de ademhaling en orthopedische gymnastiek) en revalidatie (zwemmen en sportieve training).


De Georges Born

Het preventorium Georges Born te Wenduine

-?- (onleesbaar)

"Ter gelegenheid van een congres te Brussel in 1897 heeft de toenmalige "Société Royale de Médecine Publique et de Topographie Médicale" een resolutie doen aanvaarden ten voordele van een krachtdadige kampagne tegen de heerstende t.b.c. die een angstwekkende uitbreiding nam."
"Met het doel de kinderen tegen de tuberculeuse besmetting te beschermen, werd beslist een zee-instituut aan de belgische kust op te richten, meer bepaald te Wenduine. Zo werd op 6 juli 1903 de VILLA MARITIME, oorspronkelijk gebouw der huidige installaties, ingehuldigd, die een honderdtal jongens en meisjes kon herbergen, ontvankelijk voor of blootgesteld aan t.b.c., hetzij door algemene zwakte, hetzij door besmetting in het familiaal milieu."
Na de eerste wereldoorlog: "Het bleek dat de lokalen onvoldoende ruimte boden om de bliksemsnelle uitbreiding van de t.b.c. na deze periode van ontberingen, te kunnen bijhouden. Zo kwam de Antwerpse afdeling tot de aankoop van de oude "HOSPICES MARITIMES" en van de villa "DES OYATS". De inboedel liet veel te wensen over en het was dank zij de vrijgevigheid van de familie BORN mogelijk in 1923 er gebruik van te maken." Hier nog een datum: "Op 7 augustus 1924 had de officiële inhuldiging van het Zeepreventorium plaats door Koningin Elisabeth..
Na de oorlog werd het preventorium opnieuw in gebruik genomen in 1946 en ingehuldigd in 1954 door Koningin Elisabeth. In juni 1964 kwam Fabiola een keer langs. Dit laatste was 3 jaar eerder dan het bezoek van Queen Fabi aan het zeepreventorium in 1967


De kussenklassen


Het logo van de vzw Jeugdzorg, tekening van Ketels naar een bronzen beeld.

De scholen in het zeepreventorium

-

Op 2 mei 1962 werd het HALVE-DAG-SYSTEEM ingevoerd: de patiënten gaan alleen nog in de voormiddag naar school[...]
In oktober 1964 lanceert Dr ALEXANDER de idee van de KUSSENKLASSEN. In november 1964 wordt Ch. VAN MASSENHOVE de eerste onderwijzer in training, met alle leerlingen op kussens. In september 1965 worden de kussenklassen veralgemeend[...]

Een paviljoen wordt in de duinen (door de leraars) opgetrokken als expressie-atelier (1968-1969) en sinds september 1969 beschikken wij over 20 nieuwe lokalen in het Zeelyceum, die op 22 juli door FRANCK POURCEL werden ingehuldigd[...]

Op 1 mei wordt een vzw (Jeugdzorg) opgericht, de statuten verschijnen in het Belgisch staatsblad van 18 oktober 1962. Een eerste praktische realisatie is het oprichten van het Hoger Instituut voor Sociale Studiën op 3 juni 1962[...]

Op 26 augustus 1963 werd een Technisch Instituut voor Buitengewoon Onderwijs (TIBO) geopend[...]

In oktober 1964 wordt voor het eerst les gegeven in het Hoger Instituut voor Psychologie en Orthopedagogiek (HIPO)[...]

Gedurende het schooljaar 65-66 wordt vastgesteld dat meer en meer patiënten uit het middelbaar dan wel uit het technisch onderwijs komen. Het blijkt bovendien voor astmatische en allergische patiënten meer aangewezen te zijn een algemeen vormend onderwijs te voorzien. Daarom wordt in augustus 1966 beslist het TIBO om te vormen tot Zeelyceum voor Buitengewoon Middelbaar Onderwijs

Verder bevat de kaft informatie hoe de lessen georganiseerd worden: in het Zeelyceum beslist elke patiënt elk uur zelf welke les hij wil volgen. Dit betekent voor de eerste maal volledig geïndividualiseerd middelbaar onderwijs Dit is dus het bekende fichesysteem dat ook in gebruik was in de lagere afdelingen.

De struktuur van het onderwijs (met zijn klassen van 8 leerlingen) werd bij ministerieel besluit van 16/10/1967 goedgekeurd en bekrachtigd door een koninklijk besluit van 25/10/1967.

Herkomst bezoekers en stagiaires

Charles Vanmassenhove

Dan volgt een dun kaftje met de namen van illustere mensen die in 1969 het zeepreventorium bezocht hebben, waaronder Renaat Van Elslande, Frans Grootjans (ministers) Van Outryve (provinciegouverneur) en volledig onderaan, alsof zij nauwelijks het vermelden waard zijn: Dhr. Franck Pourcel uit Frankrijk, Dhr. Gilbert Bécaud uit Frankrijk, Dhr. Sacha Distel uit Frankrijk, en 12 Sovjet-Russische pneumologen.

Hoger Instituut voor Psychologie en Orthopedagogiek

-

"In het buitengewoon onderwijs voor psysisch (sic) gehandicapten vervullen de leerkrachten, naast hun strikt didaktische taak, een grote rol in de revalidatie van de patiënten. Om deze opdracht goed uit te voeren, is het nodig dat zij in een multidisciplinair team kunnen werken [...] Dank zij de invoering van het 5-dagenweek wordt nu alleen nog les gegeven op zaterdag en zondag, en hebben mensen buiten het onderwijs ook de kans de lessen te volgen. Vertaald in mensentaal wou dit zeggen dat als je het in het prevent verder wou schoppen dan pappie of mammie, je deze cursus moest volgen.


De pijnlijke Bencard-test


Onderzoek van de longfunktie (spirografie) met Jean Chevaillier


Het labo

Les examens de la fonction pulmonaire
le laboratoire
le département d'allergie
la pharmacie

Dr. Flahaut

Een tekst dat voornamelijk in het frans opgesteld is en aangeeft welke onderzoeken op de patiënten uitgevoerd worden: "Des mesures de la ventilation pulmonaire permettent d'apprécier le degré du déficit ventilatoire et d'en suivre les variations dues au traitement.
Des mesures de la perturbation du jeu broncho-pulmonaire qui permettent de voir s'il existe un emphysème pulmonaire et d'en évaluer le degré.
Des mesures de la sensibilité aux agents pharmaco-dynamiques broncho-constrictifs (acétylcholine - histamine). cette sensibilité est toujours augmentée chez l'asthmatique."

Dan volgt een bespreking van de onderzoeken die in het labo gedaan worden: "Notre laboratoire s'est naturellement spécialisé au fil des années dans le domaine de l'allergie, principalement dans la recherche et l'étude du terrain allergique. C'est ainsi que l'on y étudie les variations du nombre des eosinophiles dans le sang et sur frottis nasal et que l'on y détermine le pouvoir histaminopexique. Ce pouvoir histaminopexique est le pouvoir que possède un sujet sain de capter l'histamine et que ne possède pas (ou moins) l'allergique. Je ne savais pas que j'étais si malade! Nadien zal men ook immuno-électrophorèse toepassen om de specifieke antilichamen (réagines) te isoleren.
Dan komt de allergie-afdeling aan de beurt, met de bekende huidtests: patchtests, scarifications en épreuves intradermiques (de bekende en pijnlijke Bencard-test die alle kinderen deed huiveren).

Het bio-meteorologisch station

F. Vanmassenhove

"In het kader van het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de weersomstandigheden op het ontstaan van crisissen en dyspnea bij astmapatiënten werd in het Zeepreventorium een weerkundig station ingericht. De apparatuur werd ons ter beschikking gesteld door het K.M.I. Het station van eerste klasse is het derde grootste van België. De leiding berust bij de medische dienst, de waarnemingen gebeuren door vijf leraren van het Zeelyceum. Een student van de Sociale School staat steeds ter beschikking om, indien nodig, de rol van de waarnemer van dienst over te nemen.
De waarneming en controle van de instrumenten gebeurt driemaal per dag op regelmatige tijdstippen. Op deze manier worden dagelijks gegevens genoteerd over de temperatuur, de luchtdruk, de relatieve vochtigheidsgraad, de neerslag, de windrichting, de windsnelheid, de grondtoestand, de bewolking, de zichtbaarheid, de electrische geladenheid van de lucht, het aantal positieve en negatieve ionen, het aantal uren en het tijdstip van de zonneschijn, de lichtsterkte, de afkoelingsgraad en de pollutie van de atmosfeer door rook, stofdeeltjes en SO2.
Op bepaalde dagen worden de gegevens doorgestuurd naar Ukkel waar ze dan statistisch berekend en met een computer worden vastgelegd."
Ah! waar is de tijd van de natte-bol temperatuur! De rechtstreekse verbinding met Ukkel zal er nooit komen en het station zal reeds enkele jaren later opgedoekt worden.

Het hydro-ecologisch centrum

-

Een enkele bladzijde in de kaft, met een korte tekst: "Op heden is dit centrum in stichting. De bedoeling ervan is dat inter- en postuniversitair de hydro-ecologische omstandigheden van de kustzone en van het zeewater bestudeerd worden. Nauwe relaties met klimatologische invloeden op de gezondheid en meer speciaal op allergische ziekten kunnen gevonden of bevestigd worden.
In deze tijd van hinderproblemen waarvan de luchtbezoedeling er een van is, beantwoordt dit laboratorium aan een reële behoefte."
Alexander was vaak aanwezig als gastspreker op congressen die met milieu te maken hadden. Geen idee of het hydro-ecologisch centrum (niet te verwarren met het bio-meteorologisch station) echt nuttig werk gerealiseerd heeft: binnen enkele jaren zal het zeepreventorium ferm moeten besparen, en worden alle diensten die niet tot de kernaktiviteit van het zeepreventorium behoren gesloten.

De psychologische dienst

Michiels De Bontridder

"Le fait qu'asthme et eczéma constituent précisément des affections où les facteurs psychiques jouent un rôle plus ou moins important, souligne l'importance d'un traitement psychique." Op staffvergaderingen werd het gedrag van de kinderen besproken. Ieder patient werd geobserveerd en de resultaten op steekkaarten ("snelobservatiefiches") opgetekend.


Eerste en plechtige communie

Kort overzicht van de aalmoezeniersdienst van het Zeepreventorium

Pater Van de Putte

"Op 1 november 64 nam de E.P. Van de Putte, prior van het klooster der paters Augustijnen uit De Haan, de leiding van het aalmoezeniersdienst van het Z.P.M. op zicht[...] Talrijke kinderen deden in onze instelling hun eerste en plechtige communie en werden gevormd. Wegens de grote uitbreiding van het aantal patiënten en de daaruitvloeiende moeilijkheden die ontstaan in familiaal verband, stelde de hoofdalmoezenier aan Dr. Alexander voor om in één grote plechtigheid alle familieleden te verenigen en om gezamelijk een dergelijk feest te beleven. Er werd dan ook besloten de eerste communie te laten plaatsgrijpen in de Tritonzaal, die door de technische diensten van het Zeepreventorium omgebouwd werd tot kapel."

Prévent - architecture

-

Een kaft dat voornamelijk franstalige teksten bevat: "Si l'on suit l'évolution des transformations du Préventorium au cours des vingt dernières années, on a l'impression que la roue du temps a accéléré sa marche vers les années 1955 et l'on dirait même qu'elle s'est emballée.
Le pavillon Solvay, bâtiment principal à l'époque, ouvre l'ère des travaux. On double les portes d'entrée, on ferme les grands préaux couverts, on cloisonne les dégagements, on réalise des unités fermées.
Simultanément, les équipements suivent dans d'autres domaines. On renouvelle la totalité des conduites de distribution d'eau chaude, on rééquipe la menuiserie, on conditionne l'air des cuisines.
On étudie aussi, mais on laisse dans les cartons, des projets de logements isolés pour le personnel, un couloir pour abriter les piétons se rendant d'un pavillon à l'autre, de peur de les perdre lors des tempêtes. La priorité est donnée à la réalisation de la salle de fêtes qui trouve sa réalisation vers 1963.
(en fait, elle ne sera utilisée qu'à partir de 1965)
En passant, on perfectionne l'isolement thermique des dégagements et dortoirs et l'on ferme par de larges châssis vitrés le fond des cures entre les bâtiments principaux, réalisant ainsi de vastes dégagements abrités où l'on trouve même en temps utile, place pour des travaux de bricolage et de dessin.
Dans cet esprit aussi, l'on pense à fermer les baies des terasses situées vers la mer du pavillon Joséphine-Charlotte. Les surfaces récupérées sont déjà mises à profit, les calories aussi.
Entretemps, il s'est créé un petit centre d'horticulture et, sans hésitation, on a couvert l'aire de manoeuvre d'un ancien bunker. L'orientation vers le soleil étant très favorable, les cultures sont florissantes.
1966 voit la construction des classes préfabriquées pour le HISS.
1967: on exécute le prolongement du tunnel qui mène à la plage."

Interview van Dr. VAN DE CALSEYDE

H. Laekeman

Deze dokter is in het zeepreventorium gekomen in 1937, toen Dokter Vander Smissen hoofdgeneesheer was: "Le Docteur VANDER SMISSEN avait été, pendat une période dont j'ignore la durée, attaché comme médecin à bord de notre navire-école, 'Comte Smet de Nayer'. De ce passage dans la Marine, il avait gardé le camle et la fermeté sans équivoque et l'autorité qui caractérise si noblement bien des cadres de la Marine.". Dr. Vander Smissen was voorstander van een globale aanpak, en dus moesten er andere specialisten in het zeepreventorium werken. Dr. P. Van de Calseyde was NOK: neus-oor- en keelziekten (oto-rhino-laryngologie en français).

Hoger instituut voor sociale studiëen

-

De rol van de maatschappelijke assistent in de moderne maatschappij (van toen) wordt uitgelegd.
"Onder impuls van Raoul Bonnel en Dr. Alexander startte men in 1962 met negen leerlingen. Sindsdien is de schoolbevolking steeds blijven aangroeien niettegenstaande alle kandidaten aan een strenge voorafgaande selektie worden onderworpen. In 1967 kon een nieuw gebouw voor het Hoger Instituut in gebruik worden genomen.
Een kleine greep uit de instellingen die meehelpen aan de opleiding toont duidelijk de veelzijdigheid aan van de praktische vorming: jeugdrechtbank en C.O.O., visserstehuizen, universitaire diensten, ...
Een korte tekst voor wat één van de belangrijkste kenmerken van het zeepreventorium was.

Public Relation in de vorm van postkaarten

Le service Public Relations

Ch. Vanmassenhove

"Les Nuits Féeriques furent organisées pour la première fois en 1956, et connurent un succès croissant. Nous avions pu constater que pas mal de gens s'associaient avec sympathie aux objectifs du Préventorium Marin: en 1962 fut donc fondée l'association "Les Amis du Préventorium". La revue "Prévent-Varia", remplacée quelques années plus tard par "Triton" vit le jour en 1960.
Le service Public Relations ne démara véritablement qu'à l'occasion de la fameuse opération "piscine" qui entraîna dans son sillage une série de campagnes de charité (gala G. Bécaud, marche de 80km, le rally des vedettes,...)
Le service Public Relations s'occupe également de l'organisation de séances de travail, de symposiums et d'expositions.
L'expansion intérieure provoqua un besoin d'information interne. La revue mensuelle du personnel "Zoom", et "Magazine", la gazette hebdomadaire du Préventorium Marin, contribuent à ce que tout membre du personnel sache ce qui se passe à l'intérieur de la communauté.
La salle des fêtes "Triton" est devenue elle-même une source de revenus: bals, séances de théatre, de shows, enregistrements radiophoniques et télévisés, conférences et films y ont régulièrement lieu.

Paul 't Felt

La gestion - Het economaat

Paul 't Felt

"Als men bedenkt dat het Zeepreventorium in 1947 opnieuw startte met een 60-tal bedden en dat het er nu 600 bevat, dat amper een vijftiental jaar terug slechts enkele tientallen personeelsleden in dienst waren en er nu 350 zijn, dat door deze uitbreiding er nood ontstond aan een enorm aantal lokalen, dan krijgt men alvast een klein idee van de enorme problemen waarmee de economaatsdienst op zo'n korte termijn werd gecontronteerd.". Er zijn van die mensen in het Zeepreventorium die nauw geassocieerd worden met de instelling en blijkbaar geen leven hebben gehad buiten de instelling. Paul 't Felt is zo iemand.

Het zeepreventorium draaiende te houden vergde heelwat inspanningen. Talrijke diensten waren nodig: "Naast het onderhoudspersoneel voor de lokalen is er een technisch atelier om de herstellingswerken uit te voeren.
In het naaiatelier wordt de kleding van de patiënten onderhouden en hersteld.
Drie chef-koks zorgen voor een 800-tal maaltijden per dag.
Ons pompstation maakt een dagelijks verbruik van 250 m3 drinkbaar water mogelijk."

De behandeling

Dr. F. Alexander

De kaft van Alexander is een warboel (het zou mij niet verwonderen dat Alexander zeer slechte schoolrapporten had). Handgeschreven, verbeterd, doorstreept, van onleesbaar commentaar voorzien en in het algemeen zeer slecht geschreven: "De 1923 à 1936 l'institution avait pour tâche la lutte contre la tuberculose, qui constituait à cette époque un véritable fléau social.
Après la seconde guerre mondiale, quelques milliers furent soignés pour primo-infections et tubercolose osseuse. Cette situation, propre à l'après-guerre se poursuivit jusqu'en 1957 environ.
A cette époque, la situation changea: notre population devint du point de vue médical celle de la société d'abondance: les maladies contagieuses diminuèrent, mais les handicaps physiques devinrent de plus en plus fréquents[...]
Depuis lors, nous traitons les handicaps physiques sous toutes ses formes: affections CARA, bronchorrée, bronchectasie, rhume des foins, asthme et autres affections allergiques, sans oublier les diverses formes d'eczéma.
Le dentiste est chargé de la lutte contre l'infection de la fosse buccale. ces foyers d'infection doivent être détectés et soignés puisqu'ils peuvent mener à une exacerbation d'asthme.
La tâche du chirurgien orthopédique est diverse et constante. Il traite non seulement les patients atteints de scoliose mais également les enfants ayant des déformations de la colonne vertébrale et du thorax à la suite d'asthme, ainsi que les traumatismes."
De verschillende medische diensten zal ik verder maar opsommen: "spécialiste O.R.L, dermatologue, neuro- et pédopsychiatre, psycho-pédagogue, médecin-radiologue, laboratoire,..." Toute une clique gravite autour des enfants.

De medische bibliotheek in de Hélio-Marin, juist voor de afbraak.

Bibliotheken en documentatiecentra

Mevr. Corné

ZPM jeugdzorg beschikt over de volgende diensten:
  1. Medische bibliotheek (algemeen geneeskundige werken en boeken over allergische en respiratoire aandoeningen, bio-meteorologie, natuurbezoedeling, gespecialiseerde tijdschriften,...)
  2. Jeugdbibliotheek (500 literaire en ontspanningswerken)
  3. Documentatiecentrum (gegevens over centra met andere of analoge belangsstellingspunten)
  4. Leeszaal (in de HIPO-HISS)
  5. Filmotheek: met de eigen filmproductie Noctiluca Miliaris: de film over het kussensysteem (het huis in de duinen), de film over de multidisciplinaire staff, (Edwin),...

Logopedische dienst

MJ. Goetmaeckers

Een enkel blaadje dat in de verkeerde kaft zat. Deze tekst, in een medisch jargon opgesteld is zelfs niet verbeterd door Alexander, wat het vermoeden doet rijzen dat de logopedische dienst een publikatie in Triton waarschijnlijk nooit gehaald heeft: "Naast de zuiver therapeutische technieken in funktie van een welbepaalde afwijking, kunnen bepaalde logopedische technieken zoals stemgeving-zang-muziek enerzijds en psychomotorisck-dans-expressie anderzijds, aangewend worden in de totaalbehandeling van de astmapatiënten. Door de foutieve ademhalingstechniek met zijn gevolgen, en de psychische struktuur van onze patiënten, vormen bovenvermelde technieken een essentieel onderdeel in de werking van een logopedische dienst in een astmacentrum."

De sociale dienst gebruikte gekleurde papiervellen voor zijn briefwisseling met de ouders.

De sociale dienst

M. Dobbels

De sociale dienst zorgt voor het contact met de ouders, helpt hun bij de papiermolen van de mutualiteiten (die voor de terugbetaling van de kosten moesten opdraaien). Een naam komt mij terug in het geheugen; een zekere Sinnaeve, door mijn moeder die een hekel aan hem had vieux snave genoemd.

Automatisatie

-

Een tweetal losse vellen hebben het over automatisatie. Nog geen computers in die tijd: "De namen van kinderen moeten tientallen, honderden malen overgeschreven worden tijdens hun verblijf in het zeepreventorium. zou een hectografisch negatief niet een zeer tijd en zenuwsparende oplossing zijn?
Het aanleren van nieuwe vakken aan kinderen vraagt veel tijd, zou programmed instruction niet mogelijk zijn?
Koken van de meelspijzen duurt lang en vraagt grote hitte; maar met een moderne keuken met ultrasoon kan de tijd gereduceerd worden in verhouding van 10/1 of meer.
Luchtdrukpost...
Deze tekst is enkel in het nederlands opgesteld en waarschijnlijk niet in Triton gebruikt.

Il est clair que le préventorium est à son zénith à la fin des années 60. Pratiquement tous les grands travaux sont terminés, il ne manque plus que l'atelier protégé Prévent-Print (qui sera ouvert dans quelques années). La ferme existait déjà, mais n'était pas encore structurée sous forme d'asbl (Zeewinde). A cette même époque, le préventorium a acheté un hôtel, l'Hôtel du golg, qui sera nommé Astel. Het is duidelijk dat in 1969 het zeepreventorium nagenoeg zijn apogée bereikt heeft. De onderdelen die niet vermeld zijn, zijn Prévent-Print, de drukkerij en beschermde werkplaats, en de hoeve. De aankoop van Hôtel Astel gebeurde in dezelfde periode en staat niet in Triton vermeld. De hoeve begon vorm te krijgen, maar was nog niet gestruktureerd tot een vzw (Zeewinde).

02.09.2009 - 22:51:16 Goossens Guido
Goossens Guido
Wenduinesteenweg 19
8420 De Haan
Tel: 059 23 66 58
Mail:goossens.guido@scarlet.be

Profisiat een aangename verassing toen ik deze site vandaag met toeval ontdekte.
Even voorstellen:
Schooljaar 1962-1963 was ik opgenomen als 8 jarige jongen bij de Petits Moyens en hadden 2 opvoedsters ten dien tijde.
Wij sliepen in de Helios op éérste verdiep waar later de infermerie was gevestigd).
Volgde 3de studiejaar met juffrouw De Vlieger voor mij was zij de beste leerkracht die ik ooit heb gehad.
Boven ons sliepen meisjes, naast ons andere vleugel en ook daar boven dus 3 groepen meisjes.
Wij zijn verhuist naar het hoofdgebouw éérste verdiep rechts van de inkom ik vermoed doch ben niet zeker in wisseling met een meisjesgroep die naar de Helios gingen en aldaar op 1ste verbleef zo waren nu de meisjesgroepen in de Helios en de jongens in hoofdgebouw. Heb Jean Chevailier nog toen gekend als stagiere, Gibert Becauld 2 maal ontmoet wij stonden steeds in ere haag. Start werken en werken zwembad meegemaakt. Bij inhuldiging was ik reeds naar huis spijtig.
Heb nog singel plaatje van hem Le Bateux Blanc hier thuis liggen.

Verbleef verder van beginnende schooljaar 1966 tot 1972 en verder in Prevent Print.
1966 was toen 12 jaar en noemde "Grand Moyens" en verbleven op het tweede verdiep rechts bij inkom hoofdgebouw deze groep veranderde dan van naam "Grand Garcons" alle groepen kregen op dat moment een nieuwe naam.

Betreft Bio Meteorologisch Station vermoet ik dat deze metingen gestopt zijn als reden in het jaar (?) (ik was er toen zelf)er een groote storm is geweest die over de hele kustlijn de helft van de diepte van de duinen heeft afgevreten. Herrinner mij dat deze bunker niet meer veilig was en gedeelte ondermijnt, diverse bunkers zijn alzo over de kustlijn van op duin op het strand beland.

George Born
Mijn naam is hier gekend en wat ik nu ga schrijven komt van mijn moeder die er helaas niet meer is en ik het nooit verder mocht vertellen (ben nu 56).
Historiek George Born overname door Zeepreventorium.
Terwijl ik in het zeepreventorium was verbleef een broer van mij (leeft nog) in de George Born.
Deze reklameerde gestaagd dat hij minder bedeelt werd als vlaming (hij was niet alleen) dan de fransprekende kinderen. Na reklamaties bij de ziekenkas werd er een blits onderzoek gedaan. Deze kwamen tot de konklusie dat dit inderdaat het geval was en DR. Alexander was daar door mijn ouders ook van op de hoogte gebracht, deze hadden tevens een een vriendschappelijk kontak met hem dit door een zelfde ziekenkas gebeuren en George Born ook een Liberale strekking had.
Hoe het verhaal verder is gegaan???? doch het Zeepreventorium krijgt de verantwoordelijk over George Born.

Vele namen die hier vernoemd zijn op deze site kende ik en ook gezichten op foto's die ik ook herken soms bij naam.
Infeite herriner ik mij nog veel over het wat er allemaal is geschied.
Heb ook nog een tijd op de hoeve gewerkt en ook samen met Gustje de varkenshoeder.Een leuke en fijne tijd gehad die mij nooit is kunnen ontnomen worden.

Met vriendelijke groeten van
Goossens Guido

30.10.2009 - 21:21:10 frans callenaere
Verdorie Guido : drie lange jaren hebben we samen in het prevent doorgebracht met goeie en minder goeie momenten
hebt ge geen foto van uit die jaren ?
Frans

PS : Michel Balliu en zijn vrouw Arlette Denys komen elke dinsdag bij mij in het restaurant in De Panne

16.01.2010 - 18:55:24 Goossens Guido
Dag Frans
Heb vandaag eens even op de site gekeken en vond je schrijven.
Zelf heb ik nauwelijks iets van foto’s van die tijd doch wel nog herinneringen. Nog een klasfoto 1966-1967 heb ik nog wel toen ik in het zesde zat met enkele jongens op van de groep.
Heb gehoord op de laatste reünie wat in het Prevant doorging dat je een restaurant hebt in De Panne doch weet niet waar en hoe het noemt. Was maar even op die dag aldaar.
Het is wel geestig om foto’s te bekijken op deze sites en enkele gezichten te herkennen doch ken er geen namen meer er van. Wat mij wel bijblijft is Eddy Lindhoud, Henri Crevits, Demey Danniël, een zekere Cornelis, Guido Stryven, Balegeer en ....? Mij zelf.
Op andere plaatsen heb ik ook nog wat herinneringen op geschreven.
Hoop je toch eens te mogen ontmoeten.
Op deze site met kussenklas herken ik er nog twee van uiterlijk uit onze groep 2de van links en dan rechts achter jongen met bril. Wat voor mij ook een grote verassing is dat ik vermoed dat de 3de van links ik zelf ben en dat is dan een foto van het schooljaar 1967-1968 klas 4A4.
goossens.guido@scarlet.be

29.12.2013 - 10:21:52 Doop Rik
Hallo Iedereen,

Ook de site gevonden!! waar ik een heel deel van mijn jeugd heb doorgebracht, ik stel me even voor.
Mijn naam is Rik Doop afkomstig uit Izegem West-Vlaanderen, was destijds van 1966 tot 1970 denk ik in het preventorium dit bij de groep The Beach Boys, was ook goed bevriend met Sonia Bogaert en Johan De Buck. Was lang op kamer met Guido Struyven denk toen afkomstig uit Leuven.
Zegt jullie dat iets? Indien ja, je kan me altijd mailen op doop.rik@telenet.be dan kunnen we misschien nog leuke en minder leuke verhalen ophalen.

Groetjes.... nog altijd uit Izegem.

Code à introduire

In te geven kode