Dag van de Anciens
Terugkomdag - réunion 2017
Zeepreventorium
Home » Anciens » Terugkomdag 2017

Dag van de anciens
2015
La journée des anciens

Op zaterdag 2 september was er de terugkomdag voor de ex-patiëntjes. De terugkomdag is normaal voorzien voor de kinderen die de instelling een paar jaar eerder hebben verlaten. Er zijn dan ook spelletjes voorzien op het strand en de sportterreinen. De terreinen werden versierd en alles was voorzien om een groot aantal mensen te ontvangen. Zowel de kinderen als de ouders waren welkom.

Uitzonderlijk waren de oudere patienten ook uitgenodigd en er was een bezoek van de gebouwen voorzien. De laatste jaren is er minder vraag van de "oude anciens" (dit is ook te merken aan de terugval van het aantalbezoekers van de site), daarom dat er slects om de twee jaar een dag van de anciens voorzien wordt.


De uitnodiging was pas beig augustus verstuurd de periode (begin september) is niet ideaal voor de anciens: er zijn veel mensen die nog in verlof zijn.

Vroeger werd de dag van de anciens eind september/begin oktober voorzien (één week voor of na Open Bedrijvendag) en dan waren er meer mensen die aanwezig konden zijn. Helaas zijn alle week ens al gereserveerd: dit is een periode die zeer gegeerd is (rommelmarkt, personeelsfeest, ...) waardoor er geen zaterdag kon vrijgemaakt worden voor een dag van de anciens.


Bezoek van de gebouwen voorzien voor de echte anciens

Het was echt mooi weer en veel mensen hebben zelf een wandeling rond de gebouwen gedaan. Er was ook een bezoek van de gebouwen gepland. Men merkt hier op dat het Zeepreventorium meer en meer evolueert in de richting van een ziekenhuis, met kinderen die ernstig ziek zijn of revalideren na een zware heelkundige ingreep.

Kinderen blijven maximaal 3 maanden, uitzonderlijk één jaar. De behandeling is ook meer individueel gericht: er is geen duinencross tot aan de Vosseslag voor iedereen meer. De opvoeders worden niet meer pappie en mammie genoemd, maar worden aangesproken met hun voornaam.

Om de evolutie naar een ziekenhuis kracht bij te zetten hebben de groepen een nieuwe naam gekregen. Deze evolutie is begonnen als het medisch paviljoen afgebroken werd (nu al een tiental jaren geleden). Er zijn maatregelen genomen om de verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan (dit is zeker het geval met muco-patiëntjes).

Ook de scholen moeten zich aanpassen en "externen" worden meer en meer geweerd. In principe zijn de scholen er enkel voor de patiëntjes van het Zeepreventorium.


Er is een duidelijke onderverdeling van de gebouwen tussen school een Zeepreventorium. La Ruche zit in het deel uiterst rechts (tot aan de galerie waar vroeger de linnenkamer gelegen was). De galerie en de achterliggende gebouwen moeten trouwens vervangen worden. Ze worden al jaren niet meer onderhouden en dit is goed te zien. Ooit zullen ze vervangen worden... als er geld is.

De nederlandse scholen zitten nog steeds op hun oorspronkelijke plaats (geen verandering sinds de jaren 1960, sinds de nieuwe schoolgebouwen ingehuldigd werden door Franck Pourcel).

Le Préventorium Marin a organisé une journée de retour le samedi 2 septembre. La journée de retour est normalement prévue pour les patients qui ont quitté le prévent il y a quelques années. Des jeux ont été prévus à la plage et sur les terrains de sport. Les terrains ont été décorés et tout était prévu pour recevoir un grand nombre de personnes.


"Dood of leven" et le jeu du drapeau:
que de bons souvenirs!

Exceptionnellement les patients plus anciens étaient également le bienvenu et une visite des batiments était également prévue. Il y a moins d'intérêt de la part des anciens (cela se remarque également au nombre moins important de visiteurs sur le site). C'est la raison pour laquelle il n'y a qu'une journée des anciens tous les deux ans.

L'invitation n'a été lancée qu'au début d'août et le jour choisi n'est pas idéal pour les anciens. Il y a encore beaucoup d'anciens qui sont encore en congé.

Au début, la journée des anciens était prévue fin septembre ou début octobre et il y avait plus d'anciens qui pouvaient venir, mais cette période n'est plus disponible actuellement (marché aux puces, fête du personnel, colloques médicaux,...).


Il faisait vraiment beau et les anciens ont fait un tour autour des batiments. Une visite des batiments était également prévue.

On remarque bien que le Préventorium Marin devient de plus en plus un hôpital pour enfants, avec des enfants qui ont des maladies chroniques graves ou des enfants qui sont en revalidation après une intervention chirurgicale délicate.

Les enfants restent au maximum 3 mois, un an dans des cas exceptionnels. Les traitements sont individualisés: plus de course dans les dunes jusqu'au Vosseslag. Les éducateurs ne s'appellent plus pappie et mammie, mais on les appelle par leur prénom.

Pour bien indiquer l'évolution vers in hôpital, les groupes ont tous reçu un nouveau nom. Cette évolution a commencé quand le Pavillon Médical a été détruit (il y a maintenant 10 ans...). Des mesures sont prises pour éviter la propagation des bactéries et des virus, c'est extrèmement nécessaire pour les patients atteints de mucoviscidose.

Les écoles également doivent s'adapter. Les externes sont de moins en moins souvent admis: en principe les écoles sont uniquement destinées aux patients du Préventorium.

Il y a une division très nette des batiments entre la partie école et la partie Préventorium. La Ruche se trouve dans l'aile droite du batiment principal (jusqu'à la galerie où se trouvait la lingerie). La galerie et les batiments à l'arrière doivent être remplacés,.... quand il y aura des sous. L'entretien ne se fait plus et cela se voit.


La galerie est qui n'est plus entretenue car elle doit être remplacée (ainsi quie les batiments à l'arrière)

L'école flamande se trouve toujours à la même place, il n'y a pas de changement depuis l'inauguration des nouveaux batiments par Franck Pourcel.

05.09.2017 - 19:56:22 Hellinckx Johan
jammer dat ik niet op de hoogte was van de bijeenkomst...ik zou er zeker geweest zijn. Ik was vorig jaar nog eens ter plaatse maar mocht (begrijpelijk) niet op de site een bezoekje of wandeling maken. Ik zou er later toch nog eens graag bijzijn en misschien nog vrienden van vroeger terugzien? ik was in het Preventorium gedurende twee jaren in de periode 1968 -1969 in de periode dus van dr Alexander en Dr. Flahaut en heb onvergetelijke mooie momenten meegemaakt, maar vooral leren leven met astma...anecdotes genoeg!

Code à introduire

In te geven kode